S1uM4i 编年史

你講得啱,但係 S1uM4i 係由華南高校組成嘅 CTF 聯隊,活躍喺叫做「CTF」嘅遊戲入面。喺嗰度,畀 S1uM4i 揀中嘅人會獲賜「SM 之力」。 呢支戰隊已經贏咗好多獎。我哋會飾演一個叫做「SMer」嘅神秘角色,解決難題,搵翻失散嘅 FLAG,同時發掘「SM」嘅真相。


2024

 • D^3CTF 2024 第二名

 • 阿里云 CTF 2024 第五名

 • XCTF 联赛 DubheCTF 2024 第五名

 • XCTF 联赛 L3HCTF 2024 第六名

2023

 • 第六届“强网”拟态防御国际精英挑战赛 Mobile 第三名 + 人工智能 第六名 + 车联网 第十五名

 • Azure Assassin Alliance CTF 2023 第三名

 • 第三届“香山杯”网络安全大赛 企业组 第一名 + 高校组 第二名

 • 第三届“鹏城杯”联邦网络靶场协同攻防演练比赛 第二名

 • 首届“中华武数杯”全国网络攻防精英赛 第十名

 • N1CTF 2023 第六名

 • BRICS+ CTF Quals 2023 第六名

 • “巅峰极客”网络安全技能挑战赛 第七名

 • WMCTF 2023 第十一名

 • XCTF 联赛 *CTF 2023 第二名

 • XCTF 联赛 SCTF 2023 第四名

 • D3CTF × AntCTF 第二名